miércoles, 29 de marzo de 2017

Dues passions de la mà...

Sempre m'ha agradat més practicar l'esport que no pas veure'l per la TV o en directe, soc d'aquells que s'estima més donar-ho tot ja sigui a la pista, la piscina, o a la muntanya. Però darrerament estic disfrutant de juntar les meves dues passions, la psicologia i l'esport assessorant a esportistes i clubs, formant a pares i mares en habilitats per a una millor gestió emocional dels processos esportius dels seus fills i filles, sense capa tipus de dubte és una activitat molt gratificant en la que em sento com a casa. Ajudar a definir objectius, plantejar estratègies per assolir-los, formar en maneig d'habilitats i recursos d'afrontament a nivell esportiu, i veure finalment com van arribant els fruits (que no sempre victòries...) m'engresca a seguir perseguint els tant els meus somnis particulars com els del qui decideixen confiar en mi per acompanyar-los.  Esforç i voluntat per a tots/es!!!!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Castellà

Siempre me ha gustado más practicar deporte que verlo por la TV o en directo, soy de aquellos que prefiere darlo todo ya sea en la pista, la piscina, o en la montaña. Pero últimamente estoy disfrutando de juntar mis dos pasiones, la psicología y el deporte asesorando a deportistas y clubes, formando a padres y madres en habilidades para una mejor gestión emocional de los procesos deportivos de sus hijos e hijas, sin ningún tipo de duda es una actividad muy gratificante en la que me siento como en casa. Ayudar a definir objetivos, planear estrategias para alcanzarlos, formar en manejo de habilidades y estrategias de afrontamiento a nivel deportivo, y ver finalmente cómo van llegando los frutos (que no siempre victorias ...) me anima a seguir persiguiendo tanto mis sueños particulares como los de aquellos/as que deciden confiar en mí para acompañarlos. Esfuerzo y voluntad para todos / as !!!!!!


 

lunes, 6 de marzo de 2017

El SAPS i la psicologia de l'esport.

De bell nou vos parlaré avui sobre esport i psicologia...  

Situació 1:

     - Torneig de tennis a un club qualsevol, d'aquests tornejos que es juguen dins del club, entre companys d'entrenament, els dos jugadors donen el millor de cada un, però només un pot guanyar, son companys i amics, dins i fora de la pista, però els dos volen guanyar. Acaba el partit, es donen la mà, d'una banda satisfacció per la victòria, de l'altra... frustació. Son companys i amics, es miren, arrepleguen les seves pertinençes i el guanyador es seu un moment a descansar, i el rival recull i parteix amb un nus a la gola i ja quan ningú el mira rebenta a plorar...  amolla la tensió de la derrota, li surt tota la frustació en forma de llàgrima. Mentres, el seu company i "amic" no sap que fer, el mira com s'allunya i voldria consolar-lo però seria pitjor, seria gairebé humillant.  Tenen uns 12 anys, han entrenat la tècnica, la tàctica, el seu físic està encara desenvolupant-se, están tornant grans, però encara els queda molt de creixement emocional per endavant per saber gestionar bé situacions com aquestes i viurer-les de la forma més "útil" possible. Està clar que tots tenim dret a sentir-mos frustrats quan les nostres expectatives no es compleixen, i més quan potser no s'han acomplit per "culpa" nostra.


Situació 2:

     - Arribes a un centre esportiu on hi fan futbol base, bàsket, etc... i veus els pares recolzats a les barreres, a la rejilla, rera la porteria o a les grades, es senten crits dels jugadors demanant la pilota, l'arbit pita falta, i ara son els pares els que criden enfurismats, els nins tenen tot just uns 10 anys, els pares 40. De cop, es senten insults cap a l'arbit i cap als jugadors contraris, crits maleducats, gestos insultants i molta mala bava.... no son pas els nins, son els pares i mares els qui els profereixen, exercint de model a seguir a fills propis i extranys que passen per allà, i que els senten i veuen i et demanen.... "Papà, que li passa a aquest enyor? Perque insulta? Que li han fet?"    I ara vas i li expliques al teu fill com funciona tot això, si està bé o malament, i com es podria gestionar millor.


Reflexió:

Aquestes dues situacions les he viscut molt sovint, gairebé cada cop que entres a un estorn esportiu i sobretot d'esport base on es suposa que la màxima prioritat no està en el resultat del partit o entreno, sinó en la millora contínua d'habilitats motrius i relacionals, socials, personals, i bàsicament en la millora del benestar personal i la felicitat de compartir estones amb companys, de riure i de "APRENDRE JUGANT" i fent esport.

I no puc evitar demanar-me quin model transmetem als nostres infants, i si en som del tot conscients del mal que els estam fent inculcant-lis coses com ara la competitivitat, el ritme frenètic existencial, la necessitat imperiosa de resultats satisfactoris, volem que cumpleixin a escola amb les seves 5/6 hores de "feina escolar" i llavors amb les seves "hores extra curriculars" que no només no cobren sinó que "inverteixen" en el seu "futur"... i llavors em demano de bell nou, i on queda el joc lliure, on queda la infantessa, on queda el plaer d'aprendre jugant, el descobriment i la millora continua al ritme individual de cadascú....  sovint penso que abocam als nostres fills a una cursa on només un pot ser el millor, assegurant-lis un futur plè de sacrificis per assolit tard o d'hora la tan preada "FRUSTACIÓ", que els farà veure una vida fosca, un futur negre i en cas de mirar-se endins trobar un "mini-jo" que els recordi que son insignificants, no suficients en res (o almanco en lo "socialment" valorat).

Llavors ens sorprenem amb les estadístiques sobre abandonament escolar, sobre suïcidis, sobre l'edad de ficar-se en drogues i sobre l'index de patologíes de caire ansiós existent entre el nostre jovent, aquest que sovint no et saluda, que sovint no respecta les normes i que sovint no "creu" ni amb ell mateix ni en el seu futur.


Per coses com aquestes en el SAPS estam especialitzats en psicologia i esport per tal d'ajudar a les famílies, jugadors/es i clubs a gestionar de forma més responsable i saludable les emocions a la pista, al camp, a les grades i a casa, per assolir una vida més equilibrada i que poguem gaudir fins i tot de les derrotes això sí, sempre aprenent-ne per a la millora continua.

Si ets jugador, entrenador, club, etc... i vols un cop de mà en tot plegat, no dubtis en contactar-mos, serà un plaer ajudar a construir una societat millor entre tots/es.

Salud!!!!!!!!!
Vos deixo dos vídeos il.lustratius molt interessants, bon profit!!

Castellano

De nuevo os hablaré hoy sobre deporte y psicología ...

Situación 1:

     - Torneo de tenis en un club cualquiera, de esos torneos que se juegan dentro del club, entre compañeros de entrenamiento, ambos jugadores dan lo mejor de cada uno, pero sólo uno puede ganar, son compañeros y amigos, dentro y fuera de la pista, pero los dos quieren ganar. Termina el partido, se dan la mano, por un lado satisfacción por la victoria, por el otro ... frustración. Son compañeros y amigos, se miran, recogen sus pertenencias y el ganador se sienta un momento a descansar, y el rival recoge y sale con un nudo en la garganta y ya cuando nadie lo mira revienta a llorar ... suelta la tensión de la derrota, le sale toda la frustración en forma de lágrima. Mientras, su compañero y "amigo" no sabe que hacer, lo mira como se aleja y quisiera consolarlo pero sería peor, sería casi humillante. Tienen unos 12 años, han entrenado la técnica, la táctica, su físico está todavía desarrollándose, están creciendo, pero todavía les queda mucho crecimiento emocional para saber gestionar bien situaciones como estas y vivirlas de la forma más "útil" posible. Está claro que todos tenemos derecho a sentirnos frustrados cuando nuestras expectativas no se cumplen, y más cuando puede que no se hayan cumplido por "culpa" nuestra.


Situación 2:

     - Llegas a un centro deportivo donde practican fútbol base, baloncesto, etc ... y ves los padres apoyados en las barreras, en la rejilla, tras la portería o en las gradas, se oyen gritos de los jugadores pidiendo la pelota, el árbitro pita falta, y ahora son los padres los que chillan enfurecidos, los niños tienen apenas unos 10 años, los padres 40. De repente, se oyen insultos hacia el árbitro y hacia los jugadores contrarios, gritos maleducados, gestos insultantes y mucha mala baba .... no son los niños, son los padres y madres quienes los profieren, ejerciendo de modelo a seguir a hijos propios y extraños que pasan por allí, y que los oyen y ven y te piden .... "Papá, que le pasa a este señor/a? Porque insulta? que le han hecho?" Y ahora vas y le cuentas a tu hijo cómo funciona todo esto, si está bien o mal, y cómo se podría gestionar mejor.


Reflexión:

Estas dos situaciones las he vivido muy a menudo, casi cada vez que entras a un centro deportivo y sobre todo de deporte base donde se supone que la máxima prioridad no está en el resultado del partido o entreno, sino en la mejora continua de habilidades motrices y relacionales, sociales, personales, y básicamente en la mejora del bienestar personal y la felicidad de compartir ratos con compañeros, ratos de risa y de "APRENDER JUGANDO" y haciendo deporte.

Y no puedo evitar pedirme qué modelo transmitimos a nuestros hijos/as, y si somos del todo conscientes del daño que les estamos haciendo inculcándoles cosas tales como la competitividad, el ritmo frenético existencial, la necesidad imperiosa de resultados satisfactorios, queremos que cumplan en la escuela con sus 5/6 horas de "trabajo escolar" y después con sus "horas extra curriculares" que no sólo no cobran sino que "invierten" en su "futuro" ... y entonces me pregunto de nuevo, dónde queda el juego libre, donde queda la infancia, donde queda el placer de aprender jugando, el descubrimiento y la mejora continua al ritmo individual de cada uno .... A menudo pienso que abocamos a nuestros hijos a una carrera donde sólo uno puede ser el mejor, asegurándoles un futuro lleno de sacrificios por alcanzar tarde o temprano la tan preciada "frustración", que les hará ver una vida oscura, un futuro negro y en caso de mirarse adentro encontrar un " mini-yo "que les recuerde que son insignificantes, no suficientes en nada (o al menos no en lo "socialmente "valorado).

Entonces nos sorprendemos con las estadísticas sobre abandono escolar, sobre suicidios infantiles, sobre la edad de meterse en drogas y sobre el índice de patologías de tipo ansioso existente entre nuestra juventud, ante el joven que a menudo no te saluda, que a menudo no respeta las normas y que a menudo no "cree" ni en sí mismo ni en su futuro.


Por cosas como estas en el SAPS estamos especializados en psicología y deporte para ayudar a las familias, jugadores / as y clubes a gestionar de forma más responsable y saludable las emociones en la pista, en el campo, en las gradas y en casa, para alcanzar una vida más equilibrada y que podamos disfrutar incluso de las derrotas eso sí, siempre aprendiendo para la mejora continua.

Si eres jugador, entrenador, club, etc ... y quieres que te echemos una mano en todo ello, no dudes en contactarnos, será un placer ayudar a construir una sociedad mejor entre todos/as.

Salud !!!!!!!!!