martes, 31 de mayo de 2016

Responsabilitat i "Locus de control"/ Responsabilidad y "Locus de control"

----CATALÀ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Avui en dia, parlar de responsabilitat acaba essent sinònim gairebé directe de ficar-se en problemes, quan idealment se suposa que hauria de ser a l'inrevés, no??  Si ets responsable, actuaràs de tal forma que no arribaràs a ficar-te en problemes, no??  


        Sovint a consulta arribem a un moment en què cal parlar de fins a quin punt un és responsable del que li passa, del que viu, o deixa de viure, del que sent o del que no sent, del que pensa, del que fa, del que vol... i és que sovint en el dia a dia ens "perdem" en la fina linea que separa allò que està en les nostres mans del que no hi està i clar, si ens equivoquem assignant la "responsabilitat" d'alguna cosa de les anteriors, potser arribem a un frustració del tot "evitable", ja que perquè m'he de sentir malament per alguna cosa que no està en les meves mans que no passi o que passi?  Està clar que a la vida van passant fets i circumstàncies que no hem generat nosaltres i que ens podem fer sentir malament, incòmodes, disgustats etc... però cal saber donar-li la importància relativa i el pes apropiat, per deixar que ens afecti moderadament i que ens serveixi més que per sentir-nos malalment, per posar en marxa els nostres recursos d'afrontament, les nostres eines per conduir-nos de cap a una millora desitjable del nostre benestar, per restablir en definitiva el nostre equilibri emocional.
         Llavors un terme que podríem importar d'una altra àrea de la psicologia  i emprar-lo a l'hora d'assignar-nos responsabilitats envers determinades situacions seria el de "locus de control" o "lloc de control", que no és més que la percepció d'on està la possibilitat de controlar l'ocurrència d'un fet, les conseqüències d'una acció, etc... la pregunta a fer-nos seria per exemple: Això que ha passat, estava en les meves mans que passés o no? i en tot cas, està en les meves mans solucionar-ho, incidir-hi, o contribuir d'alguna manera a què els seus efectes negatius siguin menors o  en tot cas més apropiats/ajustats?  Està en les meves mans com em sento en referència a aquests fets?? o els meus sentiments i emocions estàn "en mans dels altres"?

         Segons les respostes que donem a cada una de les preguntes, ens resultarà més fàcil restablir l'equilibri emocional, ajustar les nostres emocions a cada circumstància i viure en definitiva la realitat del dia a dia de forma més equilibrada.

Salud----ESPAÑOL--------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Hoy en día, hablar de responsabilidad acaba siendo sinónimo casi directo de meterse en problemas, cuando idealmente se supone que debería ser al revés, no ?? Si eres responsable, actuarás de tal forma que no llegarás a meterte en problemas, verdad ??


          A menudo en consulta llegamos a un momento en que hay que hablar de hasta qué punto uno es responsable de lo que le pasa, de lo que vive, o deja de vivir, de lo que siente o lo que no siente, de lo que piensa,  de lo que hace,  de lo que quiere ... y es que a menudo en el día a día nos "perdemos" en la fina línea que separa lo que está en nuestras manos lo que no lo está y claro, si nos equivocamos asignando la "responsabilidad" de algo de lo anterior, tal vez llegamos a una frustración del todo "evitable", ya que para que me tengo que sentir mal por algo que no está en mis manos que no pase o que pase? 

          Está claro que en la vida van pasando hechos y circunstancias que no hemos generado nosotros y que nos pueden hacer sentir mal, incómodos, disgustados etc ... pero hay que saber darle la importancia relativa y el peso apropiado, para dejar que nos afecten moderadamente y que nos sirvan más que para sentirnos mal, para poner en marcha nuestros recursos de afrontamiento, nuestras herramientas para conducirnos hacia una mejora deseable de nuestro bienestar, para restablecer en definitiva nuestro equilibrio emocional.


            Entonces un término que podríamos importar de otra área de la psicología y usarlo a la hora de asignar  responsabilidades en relación a determinadas situaciones sería el de "locus de control" o "lugar de control", que no es más que la percepción de donde está la posibilidad de controlar la ocurrencia de un hecho, las consecuencias de una acción, etc ... la pregunta a hacernos sería por ejemplo: Esto que ha pasado, estaba en mis manos que pasara o no? y en todo caso, está en mis manos solucionarlo, incidir, o contribuir de alguna manera a que sus efectos negativos sean menores o en todo caso más apropiados / ajustados? Está en mis manos como me siento en referencia a estos hechos ?? o mis sentimientos y emociones están "en manos de los otros"?

           Según las respuestas que demos a cada una de las preguntas, nos resultará más fácil restablecer el equilibrio emocional, ajustar nuestras emociones a cada circunstancia y vivir en definitiva la realidad del día a día de forma más equilibrada.

Salud!