domingo, 13 de marzo de 2016

Estudies o treballes?? O cap de les dues....?? // Estudias o trabajas?? O ninguna de las dos...??

Sovint emprada com una fórmula màgica per establir conversa amb qui cridava l'atenció, la pregunta d'"estudies o treballes?" ha acompanyat a la nostra societat durant molts d'anys, però actualment pot ser una d'aquelles preguntes delicades, la resposta a la qual pot fer-te veure que no era ni molt manco oportuna o que en el millor dels casos et deixa entreveure el que molts joves sobradament preparats estan patint: que ja han estudiat tot el que "volien", "havien" o "podien" i que no han treballat encara tot el que "voldrien", "necessitarien" o "podrien".
I és que avui el meu esperit crític i una de les meves premises cap a la juventut actual s'ha vist qüestionada per una ment privilegiada com la d'en Carles Capdevila, qui recentment passà per Mallorca per il.lustrar-nos amb les seves interessants xerrades.  Cal dir que la seva situació de salut actual i més com a pare de fills adolescents que es troben en la tesitura d'escollir uns estudis, en vistes a un futur "professional" si més no "incert", em fa donar-li encara més pes als seus raonaments.

Per aquest motiu vos comparteixo la seva columna d'avui al diari Ara.cat per tal de convidar-vos com sempre m'agrada fer a una mica de reflexió, sobretot als que tenim fills i que algún dia, més tard o més prest ens trobarem, (es trobaran) en situació de prendre decisions que condicionaran d'una manera clau (tot i que no definitiva) el curs dels seus anys de joventut.


Com bé diu en Carles Capdevila, "Estudia el que vulguis, però estudia". Idò sí, jo també soc d'aquesta opinió, és més, fins i tot la solaparia com vaig fer jo mateix amb el fet de fer feina si tens la sort de poder-ne anar fent, ni que sigui a mitja jornada, pràctiques, voluntariat,... tot el que et surti que vagi en la linea del que estudies, i sempre que estuduïis allò que et motiva, que et crida, que t'interesa, que atreu la teva ment i el teu cor alhora, allò que en definitiva t'apassiona i et fa sentir viu, ja que el procés de viure, sovint no és més que  el procés d'aprenentatge fet camí, fet existència. 

Estudiar, no és més que descobrir allò descobert per altres, com una guia que t'obri les portes a nous horitzons, i et dóna noves perspectives per tal d'un cop assolides, poder-les desaprendre a la teva manera i seguir qüestionant-les, investigant-les, redescobrint-les. Així, arribar a fer valer el teu propi criteri, la teva personal i intransferible experiència de vida, aquella que serà el major tresor que et portaràs a la tomba quan arribin els darrers díes, els de recompte de les passes fetes, de les terres trepitjades, de la vida gaudida!!

No frenem, per favor, la descoberta del món per les seves pròpies mans als nins petits, acompanyem-los en el camí de la descoberta, que toquin, que s'embrutin, que s'enfanguin, que corrin, que "volin", que caiguin i que s'aixequin però condicionem-los el mínim possible perquè siguin ells qui ens mostrin i ensenyin que la realitat no és només la nostra, ni és només així com ens pensam que és.  No els facem perdre la necessària curiositat, aquella sovint ridiculitzada i reiterada pregunta del "I això peeeeer què?  I cooooom?"  Aquesta és la llavor del coneixement, que cal regar cada dia. I, arribat el moment de decidir-se per uns estudis, cal estar al seu costat, acompanyar-los prudentment, però no deixar-mos condicionar per si tendrà una sortida professional o no ja que tanmateix, arribat el moment, la realitat serà diferent a l'actual, pitjor o millor ja ho veurem, però diferent segur, així doncs que disfrutin del camí de la forma més senzilla i alegre possible.

No més joves Pre-Parats!  La vida és moviment.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Castellano

A menudo empleada como una fórmula mágica para establecer conversación con quien llamaba la atención, la pregunta de "estudias o trabajas?" ha acompañado a nuestra sociedad durante muchos años, pero actualmente puede ser una de esas preguntas delicadas, la respuesta a la que puede hacerte ver que no era ni mucho menos oportuna o que en el mejor de los casos te deja entrever lo que muchos jóvenes sobradamente preparados están sufriendo: que ya han estudiado todo lo que "querían", "habían" o "podían" y que no han trabajado todavía todo lo que "quisieran", "necesitarían" o "podrían".

Y es que hoy mi espíritu crítico y una de mis premisas hacia la juventud actual se ha visto cuestionada por una mente privilegiada como la de Carles Capdevila, quien recientemente pasó por Mallorca para ilustrarlo con sus interesantes charlas. Hay que decir que su situación de salud actual y más como padre de hijos adolescentes que se encuentran en la tesitura de elegir unos estudios, en vistas a un futuro "profesional" al menos "incierto", me hace darle aún más peso a sus razonamientos.

Por este motivo os comparto su columna de hoy en el diario Ara.cat para invitarle como siempre me gusta hacer un poco de reflexión, sobre todo los que tenemos hijos y que algún día, más tarde o más temprano nos encontraremos, (se encontrarán) en situación de tomar decisiones que condicionarán de una manera clave (aunque no definitiva) el curso de sus años de juventud.


Como bien dice Carles Capdevila, "Estudia lo que quieras, pero estudia". Pues sí, yo también soy de esta opinión, es más, incluso la solaparía como hice yo mismo con el hecho de trabajar si tienes la suerte de poder ir haciendo, aunque sea a media jornada, prácticas, voluntariado, ... todo lo que te salga que vaya en la línea de lo que estudias, y siempre que estudies aquello que te motiva, que te llama, que te interesa, que atrae tu mente y tu corazón a la vez, lo que en definitiva te apasiona y te hace sentir vivo, ya que el proceso de vivir, a menudo no es más que el proceso de aprendizaje hecho camino, hecho existencia.

Estudiar, no es más que descubrir lo descubierto por otros, como una guía que te abre las puertas a nuevos horizontes, y te da nuevas perspectivas para una vez alcanzadas, poderlas desaprender a tu manera y seguir cuestionándotelas, investigándolas, re-descubriéndolas. Así, llegó a hacer valer tu propio criterio, tu personal e intransferible experiencia de vida, la que será el mayor tesoro que te llevarás a la tumba cuando lleguen los últimos días, los de recuento de los pasos dados, de las tierras pisadas , de la vida disfrutada !!

No frenemos, por favor, el descubrimiento del mundo por sus propias manos a los niños pequeños, acompañémosles en el camino del descubrimiento, que toquen, que se ensucien, que se embarren, que corran, que "vuelen", que caigan y que se levanten pero condicionamos el mínimo posible para que sean ellos quienes nos muestren y enseñen que la realidad no es sólo nuestra, ni es sólo así como nos pensamos que es. No les hagamos perder la necesaria curiosidad, aquella menudo ridiculizada y reiterada pregunta del "Y eso pooooorqué? Y cooooomooooo?" Esta es la semilla del conocimiento, que hay que regar todos los días. Y, llegado el momento de decidirse por unos estudios, hay que estar a su lado, acompañarlos prudentemente, pero no dejarse bocado condicionar por sí tendrá una salida profesional o no ya que sin embargo, llegado el momento, la realidad será diferente al actual, peor o mejor ya lo veremos, pero diferente seguro, así pues que disfruten del camino de la forma más sencilla y alegre posible.

No más jóvenes Pre-Parados!!! La vida es movimiento!